Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie


Nagłówek

Wydziały

Dział Kadrowo-Organizacyjny

Do głównych zadań Działu należy:
 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP oraz nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych pracowników,
 2. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,
 3. Kontrola dyscypliny pracy,
 4. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansami pracowników,
 5. Opracowanie planu szkoleń pracowników PUP,
 6. Zaopatrzenie pracowników PUP w środki techniczno – biurowe,
 7. Organizowanie i obsługa narad oraz spotkań organizowanych w PUP,
 8. Obsługa kancelaryjna oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem obiegu informacji w PUP,
 9. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
 10. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP,
 11. Opracowywanie regulaminu pracy PUP,
 12. Opracowywanie projektów planów pracy,
 13. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz sporządzanie stosownej statystyki,
 14. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 15. Obsługa merytoryczna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 16. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,
 17. Prowadzenie składnicy akt związanych z zadaniami realizowanymi przez PUP

Dyrektor

Do głównych zadań należy:

 1. Promocja usług urzędu ( zadania szczegółowe – patrz funkcja: informowanie o usługach i działalności urzędu);
 2. Realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 674);
 3. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( teskt jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
 4. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 5. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)oraz w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm. );
 6. Przestrzeganie i stosowanie ustawy o pracownikach samorządowych;
 7. Planowanie i dysponowanie środkami FP;
 8. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP;
 9. Zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP;
 10. Współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, PRZ oraz innymi organizacjami i jednostkami mającymi wpływ na łagodzenie skutków bezrobocia;
 11. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych;
 12. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Regulaminu Organizacyjnego PUP;
 13. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP;
 14. Inicjowanie sporządzania programów rynku pracy;
 15. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę;
 16. Powoływanie komisji do opiniowania sposobu realizacji zadań.

Dział Księgowo-Finansowy

Do główych zadań Działu należy:
 1. Planowanie środków budżetowych,
 2. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie planowania środków FP,
 3. Kontrola dyscypliny budżetowej,
 4. Kontrola dyscypliny wydatków z FP,
 5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP,
 6. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
 7. Obsługa FP, budżetu PUP oraz ZFŚS, EFS,
 8. Rozliczenie i prowadzenie windykacji pożyczek i innych świadczeń wypłaconych z FP,
 9. Opracowanie informacji statystycznych z zakresu powierzonych zadań,
 10. Realizacja postanowień ustaw:
  1. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. o finansach publicznych,
  4. o rachunkowości.

Pośrednictwo Pracy

Do głównych zadań Działu należy:

 1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiednio zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. Pozyskiwanie ofert pracy,
 3. Udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy,
 4. Informowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach,
 5. Inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 6. Współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskiwania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
 7. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 8. Opiniowanie wniosków o udzielanie (przedłużenie) przyrzeczenia na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP,
 9. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.
 10. Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi standardami usług rynku pracy dla pośrednictwa pracy.

Ewidencja, Świadczenia i Informacja

Do głównych zadań Działu należy:
 1. Zapewnienie prawidłowego wypełniania kart rejestracyjnych,
 2. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznanie świadczeń w związku z utratą pracy,
 3. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku,
 4. Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 5. Obsługa osób niepełnosprawnych,
 6. Wprowadzanie danych bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy komputerowej oraz ich uaktualnianie,
 7. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem i uaktualnianiem akt osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
 8. Ustalanie statusu i sporządzanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
 9. Kierowanie osób rejestrujących się na pierwszą wizytę do pośrednictwa pracy,
 10. Wydawanie odpowiednich zaświadczeń uprawnionym osobom,
 11. Opiniowanie odwołań od decyzji,
 12. Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP,
 13. Udostępnianie interesantom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów i tym podobnych,
 14. Udzielanie interesantom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
 15. Realizacja postanowień umowy:
  1. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  4. o ochronie danych osobowych.

Poradnictwo Zawodowe

Do głównych zadań Działu należy:
 1. Udzielanie indywidualnych porad zawodowych,
 2. Udzielanie grupowych porad zawodowych,
 3. Udzielanie indywidualnych informacji zawodowych,
 4. Udzielanie grupowych informacji zawodowych,
 5. Kierowanie do wykonania specjalistycznych badań predyspozycji zawodowych i badań lekarskich umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do zatrudnienia, zawodu lub kierunku szkolenia,
 6. Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
 7. Tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowej,
 8. Popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród petentów PUP.

Instrumenty Rynku Pracy

Do głównych zadań Działu należy:
 1. Organizowanie prac interwencyjnych, a w szczególności:
  1. udzielanie informacji dotyczących organizacji prac interwencyjnych pracodawcom,
  2. przyjmowanie od pracodawców ofert na organizowanie prac interwencyjnych,
  3. ocena wiarygodności pracodawców,
  4. zgłaszanie propozycji sposobu rozpatrzenia ofert,
  5. przygotowywanie umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,
  6. dokonywanie refundacji zgodnie z zawartymi umowami oraz prawidłowa ich realizacja,
  7. kontrola (w miarę potrzeb) miejsc pracy zorganizowanych w ramach prac interwencyjnych,
 2. Organizowanie robót publicznych, a w szczególności:
  1. udzielanie informacji organizatorom robót publicznych,
  2. przyjmowanie od uprawnionych podmiotów ofert organizatorów robót publicznych,
  3. ocena zasadności ofert samorządów i wiarygodności innych podmiotów,
  4. zgłaszanie propozycji sposobu rozpatrzenia ofert,
  5. przyjmowanie od wybranych podmiotów wniosków na organizację robót publicznych z załącznikami i ich sprawdzenie,
  6. przygotowywanie umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych,
  7. odpowiedzialność za prawidłową realizację umów,
  8. kontrola (w miarę potrzeb) miejsc zorganizowanych w ramach robót publicznych,
 3. Organizowanie staży, a w szczególności:
  1. udzielanie informacji pracodawcom zainteresowanym organizowaniem staży dla bezrobotnych,
  2. przyjmowanie stosownych wniosków wraz programami odbywania staży,
  3. kierowanie wybranych kandydatów, za uprzednią ich zgodą, do odbycia stażu,
  4. sporządzanie umów cywilno – prawnych w sprawie organizowania staży,
  5. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem staży (w miarę potrzeby kontroli pracodawców),
  6. współpraca z działem ewidencji, świadczeń i informacji w sprawie przyznania bezrobotnym odbywającym staż, stypendium oraz ich ubezpieczenia,
 4. Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych, a w szczególności:
  1. analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych w kontekście rynku edukacyjnego w celu sporządzania planu szkoleń,
  2. sporządzanie planu szkoleń,
  3. gromadzenie i aktualizowanie informacji o instytucjach szkoleniowych oraz oferowanych przez nie szkoleniach,
  4. przygotowywanie informacji o możliwościach i warunkach szkoleń dla potrzeb petenta oraz innych komórek organizacyjnych PUP,
  5. przygotowanie zlecenia usługi szkoleniowej (przygotowanie procedury wyboru ofert szkoleniowych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych),
  6. organizowanie szkoleń oraz dobór grup szkoleniowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP,
  7. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji szkoleń,
  8. kontrolowanie przebiegu szkoleń, dokonywanie oceny oraz prowadzenie badań efektywności oraz statystyki z powierzonego zakresu,
 5. Udzielanie dotacji z FP, a w szczególności:
  1. opracowanie propozycji kryteriów udzielania i umarzania dotacji udzielonych z FP,
  2. przyjmowanie oraz przedstawianie do zaopiniowania wniosków o udzielanie dotacji z FP,
  3. negocjowanie z kandydatem warunków pisemnej umowy dotacji i jej zabezpieczenia,
  4. przygotowanie umowy dotacji,
  5. dokonywanie kontroli pod kątem:
   1. wykorzystania kwoty dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie udzielenia dotacji
   2. uruchomienia i zarejestrowania działalności,
   3. funkcjonowania podmiotu gospodarczego,
  6. prowadzenie dokumentacji dotacji udzielonych z FP,
  7. współpraca z działem finansowo – księgowym w zakresie wypłat udzielonych dotacji,
  8. rozliczenie pobierającego dotację z wypłaconej kwoty dotacji,
  9. przygotowywanie aneksów umów o udzielenie dotacji,
  10. przygotowywanie wypowiedzeń umów osobom nie wywiązujących się z warunków zawartych w umowie,
  11. prowadzenie windykacji dotacji uznanych za konieczne do zwrotu (m.in. współpraca z sądami powszechnymi oraz komornikiem),
  12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie powierzonych zadań.

Dzial Informatyki i Statystyki

Do głównych zadań Działu należy:
 1. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją systemu komputerowego,
 2. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych,
 3. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w systemie informatycznym,
 4. Tworzenie bazy danych statystycznych, przygotowywanie raportów oraz analiz danych o rynku pracy,
 5. Inne zadania zlecone przez przełożonego dotyczące systemu informatycznego.

Filia w Brzegu Dolnym

Do głównych zadań Działu należy:
 
 1. Na wieloosobowym stanowisku ds. ewidencji, świadczeń i informacji:
  1. zapewnienie prawidłowego wypełniania kart rejestracyjnych,
  2. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznanie świadczeń w związku z utratą pracy,
  3. obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku,
  4. obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
  5. obsługa osób niepełnosprawnych,
  6. wprowadzanie danych bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy komputerowej oraz ich uaktualnianie,
  7. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem i uaktualnianiem akt osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
  8. ustalanie statusu i sporządzanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
  9. kierowanie osób rejestrujących się na pierwszą wizytę do pośrednictwa pracy,
  10. wydawanie odpowiednich zaświadczeń uprawnionym osobom,
  11. opiniowanie odwołań od decyzji,
  12. gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP,
  13. udostępnianie interesantom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów i tym podobnych,
  14. udzielanie interesantom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
  15. realizacja postanowień ustaw:
   1. o systemie ubezpieczeń społecznych,
   2. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
   3. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
   4. o ochronie danych osobowych.
 2. Na wieloosobowym stanowisku ds. pośrednictwa pracy:
  1. udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiednio zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  2. pozyskiwanie ofert pracy,
  3. udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy,
  4. informowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach,
  5. inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  6. współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskiwania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
  7. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę